Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.szpital.powiat.wielun.pl

Ogłoszenie nr 360030 - 2016 z dnia 2016-12-06 r.
Wieluń: Świadczenie usług w zakresie transportu w rejonie działania SPZOZ w Wieluniu polegających na przewozie personelu medycznego Domowej Opieki Paliatywnej, przewozie personelu medycznego Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej w roku 2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, krajowy numer identyfikacyjny 31014300000, ul. ul. Szpitalna  16, 98300   Wieluń, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 438 406 800, e-mail zp@szpital-wielun.pl, faks 438 406 801.
Adres strony internetowej (URL): http://www.szpital.powiat.wielun.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
http://www.szpital.powiat.wielun.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://www.szpital.powiat.wielun.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm.)
Adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu Adres Zamawiającego : ul. Szpitalna 16 98-300 Wieluń

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie transportu w rejonie działania SPZOZ w Wieluniu polegających na przewozie personelu medycznego Domowej Opieki Paliatywnej, przewozie personelu medycznego Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej w roku 2017
Numer referencyjny: SPZOZ - OiZP/3/38/380-382 / 23 /2016.
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie podzielone zostało na II części. ZAMÓWIENIE A - obejmuje transport w rejonie działania SPZOZ w Wieluniu polegający na przewozie personelu medycznego Domowej Opieki Paliatywnej, Dotychczasowa / planowana roczna ilość km – 96.600 - pojazd wraz z kierowcą z pozostawaniem w gotowości do wykonywania tych usług (wezwanie na telefon) i zabezpieczeniem stałej łączności z Zamawiającym . Czas pracy - codziennie od poniedziałku do piątku 5 dni w tygodniu od godziny 725 - 1500 oraz od godziny 1500 - 725 dnia następnego, na każdorazowe wezwanie telefoniczne. Sobota – niedziela i dni świąteczne dyżur 24 godzinny na każdorazowe wezwanie telefoniczne. - kierowca musi legitymować się kwalifikacjami zgodnie z Ustawą o kierujących pojazdami, oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, posiadać aktualne orzeczenie psychologiczne wydane przez uprawnionego psychologa w zakresie psychologii transportu o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy , posiadać aktualną pracowniczą książeczkę zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych. - pojazd wieloosobowy min. 4 drzwiowy zarejestrowany min. na 5 osób bez specjalistycznego wyposażenia medycznego, wyposażony w apteczkę pierwszej pomocy zawierającą: - jałowe gaziki i bandaże - środki ochrony osobistej : rękawiczki jednorazowe lateksowe , fartuch jednorazowy ochronny , ZAMÓWIENIE B - obejmuje transport w rejonie działania SPZOZ w Wieluniu polegający na przewozie personelu medycznego Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Dotychczasowa / planowana roczna ilość km – 36.100 – pojazd wraz z kierowcą z pozostawaniem w gotowości do wykonywania tych usług ( wezwanie na telefon ) i zabezpieczeniem stałej łączności z Zamawiającym . Czas pracy - codziennie od poniedziałku – do piątku 5 dni w tygodniu pomiędzy godziną 725 a 1500 , oraz na każdorazowe wezwanie telefoniczne niezależnie od pory dnia, do godziny 2000 - sporadycznie dwa do czterech przypadków kwartalnie - kierowca musi legitymować się kwalifikacjami zgodnie z Ustawą o kierujących pojazdami, oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, posiadać aktualne orzeczenie psychologiczne wydane przez uprawnionego psychologa w zakresie psychologii transportu o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy , posiadać aktualną pracowniczą książeczkę zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych. - pojazd wieloosobowy min. 4 drzwiowy zarejestrowany min. na 5 osób bez specjalistycznego wyposażenia medycznego, wyposażony w apteczkę pierwszej pomocy zawierającą: - jałowe gaziki i bandaże - środki ochrony osobistej : rękawiczki jednorazowe lateksowe , fartuch jednorazowy ochronny ,

II.5) Główny kod CPV: 60000000-8
Dodatkowe kody CPV:60170000-0
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 12

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca przedstawi odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej uwzględniający informacje dotyczące niniejszego przedmiotu zamówienia
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej : * dla ZAMÓWIENIE A - Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, posiadania odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min.100.000,00 PLN. * dla ZAMÓWIENIE B - Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, posiadania odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min.100.000,00 PLN
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu potwierdzenia Wykonawcy winni udokumentować w odpowiednim ZAŁĄCZNIKU posiadanie wymaganego pojazdu, oraz zrealizowanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania fert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jednej umowy, której przedmiotem była usługa o terminie realizacji co najmniej 12 miesięcy, o wartości równej lub przekraczającej : - dla ZAMÓWIENIE A - polegająca na przewozie personelu medycznego Domowej Opieki Paliatywnej - kwoty 100.000,00 brutto, - dla ZAMÓWIENIE B - polegająca na przewozie personelu medycznego Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej - kwoty 40.000,00 brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub CEiIoDG. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ZAŁĄCZNIK DO SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz usług wykonanych(w zależności od ZAMÓWIENIA na które jest składana oferta)ZAŁĄCZNIK DO SIWZ Wykaz narzędzi(w zależności od ZAMÓWIENIA na które jest składana oferta)ZAŁĄCZNIK DO SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
CENA60
TERMIN PŁATNOŚCI20
CZAS PODSTAWIENIA POJZDU ZASTĘPCZEGO20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 14/12/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: I    Nazwa: Transport w rejonie działania SPZOZ w Wieluniu polegający na przewozie personelu medycznego Domowej Opieki Paliatywnej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: ZAMÓWIENIE A - transport w rejonie działania SPZOZ w Wieluniu polegający na przewozie personelu medycznego Domowej Opieki Paliatywnej, Dotychczasowa / planowana roczna ilość km – 96.600 - pojazd wraz z kierowcą z pozostawaniem w gotowości do wykonywania tych usług (wezwanie na telefon) i zabezpieczeniem stałej łączności z Zamawiającym . Czas pracy - codziennie od poniedziałku do piątku 5 dni w tygodniu od godziny 725 - 1500 oraz od godziny 1500 - 725 dnia następnego, na każdorazowe wezwanie telefoniczne. Sobota – niedziela i dni świąteczne dyżur 24 godzinny na każdorazowe wezwanie telefoniczne. - kierowca musi legitymować się kwalifikacjami zgodnie z Ustawą o kierujących pojazdami, oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, posiadać aktualne orzeczenie psychologiczne wydane przez uprawnionego psychologa w zakresie psychologii transportu o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy , posiadać aktualną pracowniczą książeczkę zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych. - pojazd wieloosobowy min. 4 drzwiowy zarejestrowany min. na 5 osób bez specjalistycznego wyposażenia medycznego, wyposażony w apteczkę pierwszej pomocy zawierającą: - jałowe gaziki i bandaże - środki ochrony osobistej : rękawiczki jednorazowe lateksowe , fartuch jednorazowy ochronny ,
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60000000-8, 60170000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
CENA60
TERMIN PŁATNOŚCI20
CZAS PODSTAWIENIA POJAZU ZASTĘPCZEGO20
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: II    Nazwa: Transport w rejonie działania SPZOZ w Wieluniu polegający na przewozie personelu medycznego Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: ZAMÓWIENIE B - transport w rejonie działania SPZOZ w Wieluniu polegający na przewozie personelu medycznego Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Dotychczasowa / planowana roczna ilość km – 36.100 – pojazd wraz z kierowcą z pozostawaniem w gotowości do wykonywania tych usług ( wezwanie na telefon ) i zabezpieczeniem stałej łączności z Zamawiającym . Czas pracy - codziennie od poniedziałku – do piątku 5 dni w tygodniu pomiędzy godziną 725 a 1500 , oraz na każdorazowe wezwanie telefoniczne niezależnie od pory dnia, do godziny 2000 - sporadycznie dwa do czterech przypadków kwartalnie - kierowca musi legitymować się kwalifikacjami zgodnie z Ustawą o kierujących pojazdami, oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, posiadać aktualne orzeczenie psychologiczne wydane przez uprawnionego psychologa w zakresie psychologii transportu o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy , posiadać aktualną pracowniczą książeczkę zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych. - pojazd wieloosobowy min. 4 drzwiowy zarejestrowany min. na 5 osób bez specjalistycznego wyposażenia medycznego, wyposażony w apteczkę pierwszej pomocy zawierającą: - jałowe gaziki i bandaże - środki ochrony osobistej : rękawiczki jednorazowe lateksowe , fartuch jednorazowy ochronny
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60000000-8, 60170000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
CENA60
TERMIN PŁATNOŚCI20
CZAS PODSTAWIENIA POJAZDU ZASTĘPCZEGO20
6) INFORMACJE DODATKOWE:Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki