REGULAMIN SZPITALA


REGULAMIN PORZĄDKOWY SPZOZ WIELUŃ

I. Część ogólna

§ 1

Regulamin określa tok pracy oraz działalność komórek organizacyjnych SPZOZ w Wieluniu.
§ 2

Świadczenia medyczne w SPZOZ w Wieluniu udzielane są w Szpitalu, Poradniach Specjalistycznych oraz Dziale Pomocy Doraźnej.

§ 3
Wszystkie komórki organizacyjne SPZOZ współpracują między sobą w celu zapewnienia właściwej dostępności i jakości świadczeń udzielanych pacjentom.

II. Działalność Szpitala

§ 4

Do Szpitala przyjmowani są chorzy zakwalifikowani do leczenia w Izbie Przyjęć.

§ 5

1. Do zadań Izby Przyjęć należy badanie lekarskie chorych zgłaszających się do Szpitala, przyjmowanie chorych do Szpitala, udzielanie pomocy doraźnej chorym, którzy nie zostali zakwalifikowani do leczenia szpitalnego.
2. Pacjentów wymagających natychmiastowej pomocy przyjmuje Szpitalny Oddział Ratunkowy.
3. Praca Izby Przyjęć Szpitala trwa całą dobę.

§ 6

Podstawową komórką organizacyjną leczniczo - profilaktycznej działalności Szpitala jest Oddział.

§ 7

1. Rozkład pracy lekarzy zatrudnionych w Oddziale ustala Ordynator Oddziału w porozumieniu z Dyrektorem SPZOZ.
2. Dyżury lekarskie w Oddziale ustala Ordynator w porozumieniu z Dyrektorem.
3. Oddziały współpracują między sobą, w szczególności w sprawach leczenia i diagnozowania pacjentów.

§ 8

Rozkład pracy pozostałego personelu Oddziału ustala Ordynator Oddziału.

§ 9

Przy ustalaniu rozkładu dnia w zakresie obsługi i pielęgnowania chorych należy kierować się następującymi wytycznymi:
godz.6:00 - 7:00
- Toaleta chorych, mierzenie ciepłoty ciała, tętna.
godz.7:00 - 9:00
- Pobieranie materiałów do badań laboratoryjnych od obłożnie chorych i wykonywanie niektórych badań diagnostycznych, śniadanie, sprzątanie sal chorych, prześciełanie łóżek, zmiana bielizny osobistej i pościelowej.
godz.9:00 - 10:00
- Obchody lekarskie. Wszyscy chorzy leżą w łóżkach.
godz.10:00 - 12:00
- Wykonywanie zleceń lekarskich i zabiegów.
godz.12:00 - 13:00
- Obiad. Uporządkowanie sal chorych. Toaleta obłożnie chorych.
godz.13:00 - 16:00
- Wykonywanie zleceń lekarskich i innych czynności związanych z funkcjonowaniem oddziału.
godz.16:00 - 18:00
- Mierzenie ciepłoty ciała chorych, obliczanie tętna. Obchody wieczorne Ordynatorów Oddziałów bądź Lekarzy Dyżurnych.
godz.18:00 - 21:00
- Kolacja. Uporządkowanie sal. Toaleta chorych. Rozrywki kulturalne. Wykonywanie zleceń lekarskich.
godz.21:00
- Gaszenie światła.
godz.21:00 - 6:00
- Cisza na salach chorych.

§ 10


1. Odwiedzanie chorych na Oddziałach odbywa się codziennie w godz. 12:00 - 21:00.

2. Odwiedzanie chorych w innym czasie może odbywać się za zezwoleniem Ordynatora Oddziału lub Lekarza Dyżurnego.

§ 11

1. Chorych mogą odwiedzać osoby pełnoletnie.
2. Osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać chorych, jeżeli są w towarzystwie osoby dorosłej.

§ 12

Osoba odwiedzająca chorego jest obowiązana:
1. Włożyć odzież ochronną zakupioną lub dostarczoną przez personel szpitalny.
2. Zachowywać się w czasie pobytu w Szpitalu kulturalnie.
3. Podporządkować się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu szpitalnego.

§ 13

Osobom odwiedzającym chorego zabrania się:
1. Dostarczania choremu alkoholu oraz artykułów, które zostały zabronione przez lekarza.
2. Siadania na łóżkach.
3. Wprowadzania (przynoszenia) jakichkolwiek zwierząt.
4. Palenia tytoniu.
5. Prowadzenia głośnych rozmów.
6. Przynoszenia przedmiotów, których posiadanie jest w Szpitalu zabronione.

§ 14

Osoby odwiedzające chorych mogą zwracać się o informację dotyczącą stanu chorego wyłącznie do Ordynatora, lekarza leczącego lub Lekarza Dyżurnego.

§ 15

Osoby odwiedzające chorych, które nie stosują się do postanowień niniejszego regulaminu albo do wskazówek personelu szpitala, podlegają wydaleniu poza obręb Szpitala oraz mogą być pozbawione prawa odwiedzin chorych.

III. Działalność Poradni Specjalistycznych

§ 16

Praca w Poradniach Specjalistycznych trwa od poniedziałku do piątku w godzinach zapewniających pełną dostępność do świadczeń pacjentom, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Zarządzeniu Dyrektora SPZOZ Wieluń.

§ 17


1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradniach Specjalistycznych odbywa się na bieżąco - szczególnie w stanach zagrożenia życia i zdrowia.
2. W przypadku niemożności przyjęcia pacjenta na bieżąco, pacjent wpisywany jest na listę oczekujących.

§ 18

Rejestracja pacjentów odbywa się w placówkach udzielających świadczeń zdrowotnych osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub telefonicznie.

§ 19

Lekarze specjaliści zatrudniani w SPZOZ w Wieluniu udzielają konsultacji pacjentom leczonym w Szpitalu na wniosek Ordynatora lub wyznaczonego przez niego lekarza.

§ 20

Konsultacje udzielane są na bieżąco.

IV. Działalność Działu Pomocy Doraźnej

§ 21

Dział Pomocy Doraźnej pracuje całą dobę.

§ 22

Do zadań Działu Pomocy Doraźnej należy udzielanie lekarskiej pomocy wyjazdowej (karetki "R", "W" i ogólnolekarskie) oraz pomocy ambulatoryjnej.

V. Organizacja i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych SPZOZ w Wieluniu.

§ 23

Szczegółową organizację poszczególnych jednostek organizacyjnych określają regulaminy stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu.

VI. Warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej.

§ 24

Pacjenci wymagający leczenia w innych jednostkach służby zdrowia kierowani są do nich po ustaleniu przyjęcia przez Ordynatora Oddziału, lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego.

§ 25

Pacjenci wymagający badań diagnostycznych, których nie wykonuje się w SPZOZ w Wieluniu przewożeni są na te badania do Sieradza, Bełchatowa, Łodzi bądź innych ośrodków.

VII. Prawa i obowiązki pacjenta.

§ 26

Prawa pacjenta zawarte są w Karcie Praw Pacjenta stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 27

Karta Praw Pacjenta wywieszona jest w komórkach organizacyjnych SPZOZ udzielających świadczeń zdrowotnych w miejscach widocznych i łatwo dostępnych.

VIII. Obowiązki Zakładu w razie śmierci pacjenta.

§ 28

W razie śmierci chorego w Oddziale lekarz powinien natychmiast dokonać oględzin zmarłego, stwierdzić zgon i jego przyczynę oraz odnotować w historii choroby dzień i godzinę śmierci.

§ 29

Po stwierdzeniu zgonu przez właściwego lekarza pielęgniarka wypełnia "kartę skierowania zwłok do kostnicy" po czym zwłoki z przywiązaną do nich kartą przesyła do kostnicy w dwie godziny po zgonie i po ponownym stwierdzeniu zgonu przez lekarza leczącego lub lekarza dyżurnego.

§ 30

O śmierci chorego należy zawiadomić niezwłocznie jego rodzinę lub opiekunów, a w razie ich nie zgłoszenia się zakład pracy.

§ 31

Przedmioty pozostałe po zmarłym, z wyjątkiem potrzebnych do ubrania zwłok, wydaje się za pokwitowaniem prawnym spadkobiercom zmarłego.

§ 32

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od daty zgonu nie zgłosi się prawny spadkobierca, Szpital przekazuje rzeczy chorego do depozytu właściwego sądu.

§ 33

Szczątki ludzkie (części ciała ludzkiego, odłączone od całości oraz płody ludzkie, nie będące w myśl przepisów zwłokami) Szpital powinien chować w skrzyniach drewnianych na cmentarzu lub spalać w specjalnie urządzonych krematoriach.

IX. Postanowienia końcowe.

§ 34

Z treścią regulaminu należy zapoznać personel SPZOZ w Wieluniu.

§ 35

Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 lipca 2003 r.

§ 36

Traci moc regulamin ustanowiony zarządzeniem Dyrektora SPZOZ Nr 13/2000 z dnia 1 marca 2000 r.Informacja wytworzona przez:
Jarosław Psipsiński
email: j.psipsinski@szpital-wielun.pl tel.:43 8406 800 fax: 43 8406 801
, w dniu:  19‑02‑2007 09:43:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jolanta Kupis
email: kupis.j@spzozwielun.net2000.pl tel.:043 843 83 11 wew. 351 fax: 043 843-83-11 wew. 213
, w dniu:  19‑02‑2007 09:43:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑03‑2011 11:47:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie